Mediacje, spory sądowe i arbitraż

Spory sądowe stanowią istotną część mojej praktyki. Od lat kończę postępowania na rzecz moich Klientów z sukcesami. Reprezentuję Klientów w sprawach trudnych i skomplikowanych, często dotyczących najnowszych technologii.
Anna Szymańska

Od ponad 15 lat reprezentuję Klientów w sprawach spornych wymagających specjalistycznej wiedzy w zakresie prawa własności intelektualnej, nieuczciwej konkurencji, ochrony dóbr osobistych i nowych technologii o zasięgu globalnym.

Wyróżnia mnie wieloletnie, unikalne doświadczenie w opracowywaniu bezprecedensowych strategii procesowych, tak aby osiągnąć najkorzystniejszy rezultat w najkrótszym czasie.

Zawsze dążę do polubownego rozstrzygnięcia sporu. W mojej praktyce odnotowuję dużą liczbę zawieranych ugód przed sądowych i sądowych.

Jestem biegłym praktykiem i wiem, jak realizować zakładane cele. Liczba wygranych procesów świadczy o mojej skuteczności.

Stosuję procedury alternatywnego rozstrzygania sporów, prowadzę mediacje i negocjacje ugodowe.
Identyfikuję ryzyka, opracowuję strategie rozwiązywania sporów i strategie procesowe.
Rozwiązuję spory na drodze sądowej występując przed sądami cywilnymi wszystkich instancji oraz Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi i Urzędem Patentowym.
Reprezentuję Klientów w sprawach przed sądami arbitrażowymi, w toku postępowania oraz przy uznawaniu i wykonaniu orzeczeń arbitrażowych, opracowuję umowy arbitrażowe i klauzule arbitrażowe do sporządzanych umów.
Prowadzę postępowania o udzielenie zabezpieczenia i postępowania egzekucyjne.