Koniec geoblokowania jest wynikiem przyjętego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1128 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie transgranicznego przenoszenia na rynku wewnętrznym usług online w zakresie treści.

Komisja Europejska realizuje w ten sposób ogłoszoną w 2015 r, strategię jednolitego rynku cyfrowego.

Rozporządzenie nakłada na dostawców usług dostępu do treści obowiązki zapewnienia usługobiorcom w każdym kraju UE dostępu do tych samych treści, do których mieli dostęp w państwie zamieszkania, na tej samej liczbie urządzeń oraz w takim samym zakresie funkcjonalności usługi. Rozwiązanie ma przełomowe znaczenie dla konsumentów internetowych, którzy będą mieli możliwość korzystania z usług on-line np. w formie dokonywania zakupów w sklepach internetowych we wszystkich krajach członkowskich bez względu na miejsce pobytu. Przyjęte rozwiązania mają też być korzystne dla przedsiębiorców, którzy będą mogli sprzedawać swoje usługi na całym terytorium UE na takich samych zasadach jakie obowiązują w ich kraju.

Przyjęte rozwiązania dotyczące geoblokowania mają także dotyczyć rynku usług cyfrowych, jednak zmiany w tym obszarze nastąpią po ocenie przez UE realizacji i skutków obecnych regulacji i ich wpływu na europejski rynek.

Zapewnienie jednolitego dostępu do treści online stało się możliwe dzięki przyjętym rozwiązaniom w zakresie umów dotyczących praw autorskich i praw pokrewnych, które na podstawie art. 7 Rozporządzenia zostały uznane za bezskuteczne w zakresie w jakim uniemożliwiłyby lub ograniczyły transgraniczne przenoszenie treści.
Dotyczy to umów zawartych pomiędzy dostawcami usług online w zakresie treści a podmiotami prawa autorskiego lub praw pokrewnych lub podmiotami wszelkich innych praw do treści w ramach usług online, jak też umów pomiędzy takimi dostawcami a ich abonentami.

Państwa członkowskie UE mają czas na wprowadzenie zmian do 20 marca 2018 r. w ramach transgranicznego świadczenia usług i przenoszenia treści.

Autor – Anna Szymańska