Do 19 czerwca 2018 r. kraje UE mają czas na implementację nowej Dyrektywy w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem, która istotnie wzmacnia ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa (Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/943 z 8 czerwca 2016 r.)

Tajemnica przedsiębiorstwa i unikalne know-how stanowią jedną z kluczowych podstaw, na których opiera się wartość firmy i gwarancja jej swobodnego rozwoju. Dyrektywa istotnie wzmacnia ochronę tajemnicy przedsiębiorstwa. Ustanawia bardziej rozbudowaną – w odniesieniu do obecnie obowiązujących przepisów – definicję tajemnicy przedsiębiorstwa uznając za informacje poufne takie, które:

  • są poufne w tym sensie, że jako całość lub w szczególnym zestawie i zbiorze ich elementów nie są ogólnie znane lub łatwo dostępne dla osób z kręgów, które zwykle zajmują się tym rodzajem informacji,
  • mają wartość handlową, dlatego że są objęte tajemnicą,
  • poddane zostały działaniom dla utrzymania ich w tajemnicy przez osobę, która zgodnie z prawem sprawuje nad nimi kontrolę.

Przedsiębiorcy otrzymują nowe środki prawne i procedury umożliwiające dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu bezprawnego uzyskania, wykorzystania i ujawnienia tajemnicy przedsiębiorstwa. Dyrektywa przewiduje także środki takie jak zakaz wykorzystywania lub ujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa, zakaz produkcji, oferowania i wprowadzania do obrotu towarów stanowiących naruszenie, ich zajęcie lub nakazanie przekazania towarów.

W postępowaniu sądowym o ujawnienie tajemnicy przedsiębiorstwa nadal to przedsiębiorca musi wykazać, że informacja została należycie zabezpieczona i spełnia wymagania określenia jej za informację poufną.

Przewidziane są nowe działania jakie przedsiębiorca musi podjąć, w celu ochrony swojego know-how i utrzymania należytej ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
Określone zostały także sankcje za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Zmianie ulegają zasady ochrony poufności w stosunkach pracy, które mogą istotnie wpłynąć na relacje pracownicze w firmie. Dotyczą one proponowanej przez Dyrektywę ochrony pracowników zgłaszających nieprawidłowości w miejscu pracy tzw. sygnalistów (ang. whistleblowers). Uzasadnieniem do zgłaszania nadużyć są okoliczności, które mogą godzić w interes publiczny lub interes pracodawcy. Takiej regulacji obecny system prawny w Polsce nie przewiduje.
Zgodnie z Dyrektywą sygnaliści zgłaszający nadużycia w firmie i jednocześnie ujawniający informacje poufne objęte tajemnicą przedsiębiorstwa mają być zwolnieni od odpowiedzialności za naruszenie takiej tajemnicy.

Nowe regulacje Dyrektywy mogą wpłynąć na zmianę dotychczasowej definicji tajemnicy przedsiębiorstwa i spowodują konieczność zweryfikowania umów zawieranych przez przedsiębiorców w celu zapewnienia skutecznej ochrony informacji poufnych takich jak: NDA, klauzul o poufności w umowach, regulaminów, kontraktów menadżerskich i innych. Potrzebna może być także zmiana podejścia do ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa w firmie i zbudowania strategii ochrony know-how w oparciu o nowe przepisy.

Autor – Anna Szymańska